ឆៀកចល័តតាមខេត្ត នឹងដំណើរការ នៅថ្ងៃស្អែកដល់ទី០៣ ខែកក្កដា នៅខេត្តប៉ៃលិន | តាកែវ | ព្រៃវែង | កំពត

::: ឆៀកចល័តតាមខេត្ត នឹងដំណើរការ នៅខេត្តប៉ៃលិន | តាកែវ | ព្រៃវែង | កំពត (ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិថុនា – ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០)

សេវាត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ(ឆៀក)ចល័ត នឹងដំណើរការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅខេត្តប៉ៃលិន | តាកែវ | ព្រៃវែង | កំពត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិថុនា – ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ យករថយន្តទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ (ឆៀក) តាមកាលកំណត់កុំបីខាន។

::: ព័ត៌មានទីតាំង៖ CMVIC : ០១២ ៩៩០ ២២៣ | ០៦៩ ៥៦៧ ៨២២ | (HK) : ០១២ ៧៨៨ ១១៤
::: ប្រឹក្សាយោបល់៖ ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ | ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ | ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០
::: ដាក់ពាក្យ(ឆៀក) Online ៖ https://techinspection.mpwt.gov.kh
::: ទាញយកព័ត៌មានលម្អិតឆៀកប្រចាំឆ្នាំ៖ https://bit.ly/30zUt84