តើលោកអ្នកចង់សាកថ្មជាមួយនឹង MagSafe Battery Pack ឱ្យបានលឿនជាងមុនទេ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែប្រើ MagSafe Battery Pack ដើម្បីសាកថ្មទូរសព្ទ iPhone ហើយមានការធុញទ្រាន់ដោយសារតែការសាកថ្មមានល្បឿនយឺតនោះ លោកអ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី (firmware) ដែលមានលេខសំគាល់ 2.7.b.0 ដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីម្សិលមិញ។ ជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ លោកអ្នកអាចសាកថ្មដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ទៅ 7.5W ដែលពីមុនមកលោកអ្នកអាចសាកថ្មបានត្រឹមតែ 5W ប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី firmware លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ Battery Pack ទៅនឹងទូរសព្ទ ប៉ុន្តែវាត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីឱ្យបានលឿនជាងនេះ លោកអ្នកអាចភ្ជាប់វាទៅនឹងកុំព្យូទ័រ Mac ឬ iPad‌ ដោយប្រើខ្សែ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មវិធី firmware លោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់ Battery Pack ទៅនឹងទូរសព្ទ ហើយចូលទៅក្នុង Settings > General > About > ‌MagSafe Battery Pack‌៕

ប្រភពព័ត៌មាន

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online