នៅថ្ងៃទី២៤​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ២៣នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ​ ០១នាក់

នៅថ្ងៃទី២៤​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ចំនួន​ ២៣នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ​ ០១នាក់​។ ដូច្នេះករណីឆ្លងសរុបឈានដល់ ២២៥នាក់ និងជាសះស្បើយ១៤៣នាក់។