ប្រទេសប៊ូតាន់បានបិទប្រទេសបន្ទាប់រកឃើញCovid-19 ១១៣​ ករណីថ្មី​ជាលើកដំបូង

ថុមភីហ៊ូៈប្រទេសប៊ូតង់បានបញ្ជាឱ្យមានការហាមឃាត់ទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី ១១ ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរកCovid-19​ពីកន្លែងដាក់ដោយឡែក។​​ ប្រជាជនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជននៅរដ្ឋធានីធីមភូ។

ករណីនេះបានធ្វើឱ្យចំនួនសរុបនៅក្នុងអាណាចក្រហិមពាន្ត(Himalayan kingdom)ដល់ ១១៣ នៅតែជាអត្រាទាបបំផុតនៅអាស៊ីខាងត្បូងហើយវាមិនទាន់បានកត់ត្រាពីការស្លាប់នៅឡើយទេ។

ប្រទេសប៊ូតាន់ដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើភ្ញៀវទេសចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្អាក់វិស័យទេសចរណ៍កាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីភ្ញៀវអាមេរិកម្នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញCovid-19ហើយបានបញ្ជាឱ្យដាក់ដោយឡែករយៈពេល ៣ សប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រឡប់មកពីបរទេស។

ប្រភព៖CNA