ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អំពាវនាវដល់រាល់តួអង្គរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ ឲ្យដាក់សិទិ្ធមនុស្សជាស្នូលនៃការងាររបស់ពួកគេ

“សិទ្ធិមនុស្សគឺជាឧបករណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីជួយសង្គមឱ្យរីកលូតលាស់នៅក្នុងសេរីភាព។ ដើម្បីធានាបាននូវសមភាពសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី។ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ ដើម្បីបង្កាជម្លោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយទុក្ខវេទនារបស់មនុស្ស និងកសាងពិភពលោកមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងសមធម៌។ ប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក António Guterres។

សូមប្រាប់យើងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ និងវិធីដែលសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាឱ្យអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសមួយប្រកបដោយសន្តិភាព និងយុត្តិធម៌។