វៀតណាម គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី​២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ បានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៤ នាក់

វៀតណាម គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី​២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ បានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ៤ នាក់ ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន ២ នាក់ ក្នុងនោះ១ នាក់នៅក្រុងហូជីមិញ ១ នាក់ នៅខេត្តក្វាងង៉ៃ និងមកពីរុស្ស៊ី ២នាក់ ចូលខេត្ត Hao Binh។