វៀតណាម គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី​៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ បានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៧ នាក់ទៀត

វៀតណាម គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី​៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ បានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៧ នាក់ទៀត (២៦នាក់ មកពី Guinea ៣នាក់ នៅហូជីមិញ និង ៨នាក់ នៅខេត្តក្វាងណាម) ជាករណីមកពីក្រៅប្រទេស និងមានឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ពុំធ្លាប់មានកើតច្រើនក្នុង១ថ្ងៃ ឆ្លង ៨២នាក់ ។

ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ៥៤៦ នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន ១៧២នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់ អាយុ ៧០ឆ្នាំ នៅដាណាង។ ករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០៤ នាក់ ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុប ៣៧៣ នាក់។