សង្គ្រាមក្រុមជនអន្ធពាលនៅហៃទីកាន់តែខ្លាំងឡើង ខណៈបានដុតព្រះវិហារមួយកន្លែង

ការបាញ់ដោយកាំភ្លើងត្រូវបានគេលឺនៅទូទាំងទីក្រុងព័រអូប្រាំងប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈសមាជិកក្រុមជនអន្ធពាលដែលសង្ស័យបានដុតព្រះវិហារមួយកន្លែង និងព្យាយាមសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងពួកគេ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនដីបន្ថែមទៀត។ អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិ ឱ្យជួយដល់នគរបាលជាតិរបស់ប្រទេសហៃទីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងអំពើហិង្សា ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសដទៃទៀតបន្តបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រី និងផ្តល់ធនធានដល់មន្ត្រីនគរបាលប្រហែល 12,800នាក់បម្រើប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាង 11លាននាក់មួយនេះ។

Book Bus Ticket Online With LankrongTicket.com Book Bus Ticket Online