អឺរ៉ុបជម្រុញឱ្យវៀតណាមចាប់ផ្តើមជើងហោះហើរឡើងវិញនៅពេលដែល FTA ចូលជាធរមាន…

សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបបនិងអឺរ៉ូស៊ីហមមើលការកត់សំគាល់របស់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាច្រកមួយសម្រាប់ការទាក់ទាញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាននៅបែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ទីក្រុងហូឡង់ជីមីញក្រុង – ហូឡង់សូយ – អឺរ៉ុបបានចូលរួមក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជំនួញមួយនិងជំរុញប្រទេសវៀតណាមបន្តធ្វើពិធីកាត់ដេរស្បែកខ្មៅដោយប្រទេសនេះគ្មានមេរោគនៃការឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងបែកអាស៊ីអាគ្នេយ៏និងតំណាងឲ្យទិសដៅនៃការវិនិយោគធំៗនិងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកស្វែងរកខ្សែផលិតកម្មពីបណ្តាប្រទេសនីមួយៗ ផងដែរ ។

By: Bonny