រដ្ឋមន្ត្រី ហង់ជួន ណារ៉ុន ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ និងកាលវិភាគសិក្សាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ភ្នំពេញ ៖ លោក ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ និងកាលវិភាគសិក្សាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១។
ក្រសួងអប់រំបញ្ជាកថា នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ គ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្ត «កម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ» ដែលក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជាកាតព្វកិច្ច និងមុខវិជ្ជាជម្រើស៕
ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖

From: FN
By: Sovann