លោកស្រី SuuKyi បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង បន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ដួលរំលំ ដោយចោទប្រកាន់

ទីប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី Aung San SuuKyi នៅពីថ្ងៃទី១ខែមីនា បានចូលរួមក្នុងតុលាការ តាមអ៊ីនធឺណេត ដែលនេះជាលើកដំបូង ដែលលោកស្រីបានបង្ហាញខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួន របស់យោធា និងការផ្តួលរំលំ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ។

Reuters ដកស្រង់សំដី លោក MinMin Soe មេធាវីឯកជន របស់លោកស្រី SuuKyiបានមានប្រសាសន៍ថា លោកស្រី SuuKyi មើលទៅមានសុខភាពល្អ តាមរយៈរូបភាពតុលាការតាមអ៊ីនធឺណេត ដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី១ខែមីនានេះ៕