កម្ពុជា​មានការសោកសៅដោយបាន​ឃេីញ​នូវការ​កេីន​ឡេីង​នៃអំពេីហិង្សា​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​បាត់​បង់​ជីវិត​មនុស្ស

ក្រសួងការបរទេស​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​ដោយបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចូលរួមជាមួយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដើរវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ​៕