មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតបង្ហាញករណីនៃការវះកាត់លើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាដុំឆ្អឹងលើឆ្អឹងថ្គាមក្រោម

ករណីនៃការវះកាត់លើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាដុំឆ្អឹងលើឆ្អឹងថ្គាមក្រោម ( Améloblastoma) នៅផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ ឆ្អឹងថ្គាម និងជំងឺមាត់ធ្មេញ នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

គួរកត់សំគាល់ដែរថា អ្នកជំងឺនេះគាត់បានកើតជំងឺប្រភេទនេះ ជាង ១០ ឆ្នាំមកហើយ ដែលរំខានដល់ការនិយាយស្តី ញាំអាហា ពិសេស គាត់ពុំអាច រកការងារចិញ្ចឹមគ្រួសារបាន ថ្ងៃនេះគាត់ទទួលស្នាមញញឹមជាថ្មី ៕

ប្រភព៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត