កំលាំងស៊ីម៉ាក់បានរុករកឃើញរណ្តៅគ្រាប់និងកាំភ្លើងមួយចំនួន នៅទិសដៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅទិសខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្ររលាំងជ្រៃ កំលាំងសុីម៉ាក់បានរុករកឃេីញរណ្តៅគ្រាប់និងកាំភ្លេីងមួយចំនួន។

ស៊ីម៉ាក់៖គ្រាប់និងអាវុធលាក់ទុកប្រយុទ្ធសម្លាប់គ្នានេះ អស់ឱកាសចូលបំរើសមភូមិ និងបានបញ្ចប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកវាទាំងស្រុង ៕
ប្រភព៖ អគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់