ម្ចាស់ហាងលក់ទូរសព្ទ័​ គឹមជា​ ll ផ្អាកការបង់រំលស់ ទាំងដេីមទាំងកាសិន រហូតទាល់តែបញ្ហាកូវីដ-១៩ មានការធូស្រាលវិញ​

នេះបើយោងទៅតាមគណនី facebook ឈ្មោះ គឹមជា​ ll បានប្រកាសថា÷ ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងលកលទូរសព្ទ័​ គឹមជា​ ll ដោយសាតែបញ្ហាកូវីត​ ដូចនេះ​ រាល់អ្នកបង់រំលស់ជាមួយហាងផ្ទាល់​ ខ្ញុំនឹងផ្អាកការយកទាំងដេីមទាំងកាសិនរហូតទាល់តែបញ្ហាកូវីដ-១៩ មានការធូស្រាលវិញ​ ទេីបអោយភ្ញៀវដែលបង់ផ្ទាល់ជាមួយហាងបង់ធម្មតាវិញ៕