សត្វត្មាតចំនួន ១២១ក្បាល ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងពេលជំរឿនសត្វត្មាតនៅកម្ពុជា

ការធ្វើជំរឿនសត្វត្មាតកម្ពុជា ធ្វើឡើងចំនួន៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា – ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា – ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា – ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា និងថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារអភិរក្សសត្វត្មាតកម្ពុជា បានធ្វើជំរឿងសត្វត្មាតទូទាំងប្រទេស នៅក្នុងទីតាំងអាហារដ្ឋានត្មាតចំនួន៤ គឺ អាហារដ្ឋានត្មាតស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង – អាហារដ្ឋានត្មាតដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបក្នុងខេត្តព្រះវិហារ – អាហារដ្ឋានត្មាតដែនជម្រកសត្វព្រៃសំបូរក្នុងខេត្តក្រចេះ និងអាហារដ្ឋាន ត្មាតដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី។

លទ្ធផលនៃការធ្វើជំរឿនសត្វត្មាតទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារអភិរក្សសត្វត្មាតកម្ពុជាបានកត់ត្រាវត្តមានសត្វត្មាតបានចំនួន ១២១ក្បាល ក្នុងនោះមានត្មាតភ្លើង ២០ក្បាល ត្មាតផេះ ៦៦ក្បាល និងត្មាតត្នោត ៣៥ក្បាល។ ដោយឡែកលទ្ធផលនៃការធ្វើជំរឿនកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងាររាប់ឃើញសត្វត្មាតចំនួន ៨២ក្បាល ក្នុងនោះមានត្មាតភ្លើង ១៣ក្បាល ត្មាតផេះ ៤២ក្បាល និងត្មាតត្នោត ២៧ក្បាល។

ការអង្កេតតាមដានពីប្រជាសាសស៏សត្វត្មាតដែលជិតផុតពូជនេះ និងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីតាមដាននិន្នាការប្រជាសាស្រ្ត និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពអភិរក្ស។ សមាសភាពក្រុមការងារអភិរក្សសត្វត្មាតកម្ពុជា រួមមាន ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អង្គការជីវិតសត្វស្លាបអន្តរជាតិ(BirdLife) អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ(WWF) មជ្ឈមណ្ឌលអង្គរដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះ(ACCB) អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ(WCS) អង្គការជីវិតធម្មជាតិកម្ពុជា(NLC) ក្រុមហ៊ុន Rising Phoenix អង្គការCBGA ក្រុមហ៊ុនSVC Tour និង មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សជីវៈចម្រុះ(CBC)៕

ប្រភព៖ WCS